ششمین همایش ارزیابی کیفیت

ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

 

1- ارزشیابی نظر اعضای هیات علمی و دانشجویان نسبت به کیفیت برنامه درسی رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس عناصر برنامه درسی فرانسیس کاراین

2- ارزشیابی کیفیت برنامه درسی در گروههای آموزش مهندسی

3- ارزیابی درونی درس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4- ارزیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزش به منظور ارتقای کیفیت یادگیری دانشگاهی

5- ارزیابی کیفیت دانشگاهی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار

6- ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی موردی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی

7- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی موسسه های آموزشی عالی غیردولتی - غیرانتفاعی استان های غرب کشور

8- ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مراکز آموزش عالی برای اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندها مورد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9- از بخش توانایی متقاضیان ورود به آموزش عالی تا بخش ارزشیابی کیفیت دانشگاهی

10- بررسی نظر اعضای هیات علمی درباره ارزیابی دورنی در توسعه فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی

11- بررسی اثربخشی ابزار اندازه گیری در گردآوری داده ها برای ارزیابی در مهندسی، مورد از دو پرسشنامه

12- تضمین کیفیت در آموزش عالی: مبانی نظری یا راهنمای عملی

13- جایگاه توجه به پرورش روحیه پژوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی و استادان راهنمای پایان نامه (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)

14- رضایت دانشجویان از خدمات و امکانات، از جنبه های آموزشی، اجتماعی و کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشگاه شیراز

15- ساختار سازی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی: دانشگاه تهران

16- سوگیری و خطا در ارزشیابی های دانشجویان از تدریس

17- شرایط لازم برای تاثیر ارزیابی برونی در بهبود کیفیت دانشگاهی دانشگاه تهران

18- ضرورت ارزیابی آموزش معماری در چارچوب توسعه پایدار و تاثیر آن بر کیفیت آموزش های کشور

19- کیفیت آموزش فلسفه از ایده آل تا واقع

20- کاربرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) در ارزیابی نظام های دانشگاهی

21- مدیریت کیفیت آموزش عالی: در جستجوی چارچوبی بهینه

22- مقایسه ارزیابی تدریس اعضای هیات علمی بوسیله دانشجویان به شیوه های دستی و تحت وب

23- مروری بر تجربه ارزیابی دورنی در دانشگاه شهید بهشتی؛ دستاوردها و مشکلات

24- ارزیابی عملکرد و اولویت بندی گروههای آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مدل ترکیبی TOPSIS فازی و تجزیه و تحلیل تفاضلی

25- مشکلات فراروی مجریان طرح های ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آ»وزشی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

26- نقش و اهمیت ارتقاء کیفیت در طرح آمایش آموزش عالی