همایش پنجم

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

اردیبهشت 1390

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 

 

1- ارزیابی عملکرد تدریس در دانشگاههای ایران

2- بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی ، مروری بر پژوهش های قبلی

3- بکارگیری استراتژی های ارزیابی تدریس در تصمیم گیری های مدیران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

4- بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاهی (مروری به یک دهه تجریه گذشته در ایران)

5- مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان

6- محدودیت های استفاده از مدل سرکوال در بخش کیفیت خدمات مراکز دانشگاهی: موردی از دانشگاه پیام نور

7- چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

8- سازوکار ارزشیابی برنامه های آموزشی مهندسی، از آرمان تا واقعیت

9- بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی و بیرونی در آموزش عالی ایران؛ با تاکید بر نظریه ساختاریابی

10- نقش فرهنگی کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروههای آموزشی دانشگاهی

11- بررسی روند کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

12- سیاستگذاری کیفیت آموزش عالی: چالش ها و چشم اندازها

13- بین المللی شدن آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاهی

14- ارزیابی کیفیت خدمات پشتیبانی دانشجویان در نظام یادگیری الکترونیکی

15- تضمین کیفیت از طریق ارزیابی کیفیت فرایند تدریس-یادگیری در نظام دانشگاهی

16- تاثیر ارزیابی درونی بر کیفیت آموزشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

17- تحلیل الگوی اعتبارسنجی و ارزیابی دورنی جهت ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی

18- ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاههای الکترونیکی

19- مقایسه و تحلیل ارزشیابی های درون-کلاسی و برخط از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی

20- ارائه مدل مفهومی تعالی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپایی

21- نقدی بر کاربرد مدل سرکوآل در در ارزیابی خدمات آموزشی دانشگاهی: مورد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی سال 89-88

22- مدیریت ارزشیابی سازمانی در آموزش عالی

23- کشف کیفیت در ماهیت و آموزش جغرافیا (QDGE) با استفاده از قواعد تلازم

24- شناسایی مولفه ها و نشانگرهای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی کشاورزی

 Success Factors in the Implementation of Quality Assurance Systems: Institution and Agencis