مراحل اجرای نظام ارزیابی کیفیت

پیشگام انجام ارزیابی در دانشکده ها

  پیشگام اجرای ارزیابی در دانشکده ها
ر الف- فرآیند تشکیل کمیته ارزیابی دانشکده
1 انتخاب چند نفر از اعضای دانشکده (حقوقی و حقیقی) جهت عضویت در کمیته ارزیابی دانشکده
2 صدور ابلاغ عضویت اعضای کمیته توسط رئیس دانشکده
3 انتصاب یک نفر از اعضا (ترجیحا معاون آموزشی یا پژوهشی) به عنوان رابط تخصصی و دبیر کمیته
4 انتصاب یک نفر از کارشناسان دانشکده به عنوان رابط فنی کمیته
5 انتصاب یک نفر از دانشجویان (ترجیحا دکترا و علاقه مند به ارزیابی کیفیت) به عنوان رابط دانشجویی کمیته
6 ارسال ابلاغ اعضای کمیته ارزیابی دانشکده به مرکز ارزیابی کیفیت
  نکات
1 تعداد اعضا حسب بزرگی دانشکده و تشخیص رئیس دانشکده تعیین می شود.
2 مدت عضویت اعضای کمیته، یکسال است.
3 رئیس دانشکده، رئیس کمیته ارزیابی است و کلیه فعالیت ها زیر نظر و با مسئولیت ایشان صورت می گیرد.
4 در دانشکده های زیر مجموعه پردیس، رئیس دانشکده به طور معمول با رئیس پردیس هماهنگی لازم را به عمل می آورد.
5 مسئول دفتر رئیس دانشکده مشخصات اعضای کمیته و خود را به مسئول دفتر مرکز ارزیابی کیفیت ارسال می کند.
6 برای هر یک از اعضای کمیته ارزیابی و مسئول دفتر رئیس دانشکده، حساب کاربری در سامانه سمتا ایجاد می شود.
7 سایر اطلاعات لازم در خصوص گام های بعدی ارزیابی در سامانه سمتا (سامانه مستندات و تعاملات) درج شده است.
   
ر ب- وظایف کمیته ارزیابی دانشکده
1 تنظیم تقویم سالانه جلسات کمیته
2 گردآوری آمار و اطلاعات دانشکده با استفاده از سامانه هوش سازمانی و اقدام برای اصلاح و یا تکمیل آمار
3 طرح و بررسی شاخص های ارزیابی و تعریف اقدامات برای ارتقای شاخص ها
4 تنظیم صورت جلسات و گزارش فعالیت ارزیابی دانشکده و ارسال آن ها به مرکز ارزیابی کیفیت
5 تبت تمامی تعاملات و درج مستندات در سمتا (سامانه مستندات و تعاملات)
6 نظارت بر انجام ارزیابی و بررسی گزارشات مربوط
   
  ج- اقدامات مرکز ارزیابی کیفیت
1 ایجاد حساب کاربری و دسترسی به سامانه سمتا (و ساد) برای اعضای کمیته ارزیابی دانشکده
2 پشتیبانی از فرآیند ارزیابی و پایش تعاملات
3 تنظیم گزارش در باره میزان فعالیت کمیته در دانشکده و نیز در سمتا
4 طرح و بررسی گزارشات در کمیته ها و شوراهای مربوط
5 ارسال و ارائه گزارش فعالیت دانشکده به ریاست دانشگاه
6 درج نمایان نحوه فعالیت دانشکده در سمتا
7 ارائه کارگاه توجیهی ارزیابی (در صورت نیاز)
   
ر د- شورای ارزیابی رؤسای دانشکده ها
1 رؤسای دانشکده ها عضو شورای ارزیابی رؤسای دانشکده ها هستند.
2 پیشنهاد عضویت رئیس دانشکده در شورا توسط رئیس مرکز به ریاست دانشگاه
3 صدور ابلاغ عضویت در شورا توسط ریاست دانشگاه
4 این شورا به طور معمول در دوشنبه های اول هر ماه یک جلسه برگزار می کند.
5 دستور جلسات شورا (و سایر مستندات و تعاملات) در سامانه سمتا درج می گردد.
   

گام های اجرای ارزیابی یکپارچه کیفیت

الف- گام اول: بسترسازی  (مسئولیت: مرکز)
1 تدوین برنامه ارزیابی کیفیت دانشگاه
2 بررسی برنامه در کمیسیون تخصصی شورا
3 تصویب برنامه ارزیابی در شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
   
ب- گام دوم: آمادگی (مسئولیت: دانشکده)
1 تشکیل کمیته ارزیابی دانشکده و انجام وظایف (رک. پیشگام ارزیابی)
2 طرح برنامه ارزیابی در شوراهای دانشکده و جذب مشارکت همگانی (مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان، دانش آموختگان، کارفرمایان دانش آموختگان)
   
ج- گام سوم: عملیاتی (مسئولیت: مرکز)
1 مکاتبه با واحد و ارسال برنامه ارزیابی
2 انجام ارزیابی الکترونیکی دانشگاه (سامانه ساد)
3 تنظیم و تدوین ارسال گزارش ارزیابی به ریاست دانشگاه (کمیسیون تخصصی و شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه)
4 ارسال نتایج ارزیابی به دانشکده (با اجازه ریاست دانشگاه)
   
د- گام چهارم: ارتقای کیفیت (مسئولیت: دانشکده)
1  تدوین برنامه ارتقای کیفیت دانشکده
3 تدوین برنامه اقدام برای رسیدن به شاخص های دانشگاه و استانداردهای تعریف شده
4 اجرای برنامه اقدام
5 ارسال گزارش اقدامات به مرکز
6 ثبت همه اقدامات در پودمان مربوط (تالار و پوشه) در سمتا
   
ه- گام پنجم: تکرار فرآیند ارزیابی (مسئولیت: دانشکده / مرکز)
1 بهینه سازی فرآیندها و تکرار ارزیابی