کمیته ارزیابی دانشکدگان/پردیس‌ها

  1. پردیس البرز (رئیس: یحیی بوذری‌نژاد)
  2. پردیس بین‌المللی ارس (رئیس: زهرا امام جمعه)
  3. پردیس بین‌ا‌لمللی خلیج فارس (رئیس: رضا شکوهی‌زاده)
  4. پردیس بین‌المللی کیش (رئیس: مجید علی زاده)
  5. دانشکدگان ابوریحان (رئیس: علی ایزدی دربندی)
  6. دانشکدگان علوم (رئیس: وحید نیکنام)
  7. دانشکدگان فارابی (رئیس: علیرضا محمدرضائی)
  8. دانشکدگان فنی (رئیس: رحمت ستوده قره‌باغ)
  9. دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی (رئیس: سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی)
  10. دانشکدگان هنرهای تجسمی (رئیس: حامد مظاهریان)