رابطین فنی دانشکده ها

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، واسط پیوندی میان دانشگاه و واحدهای تابع است. این مرکز همچنین محل تجمیع دانش سازمانی، تجربیات ارزیابی، تعاملات و مستندات کلیه فعالیت‎‎های مربوط، از آغاز تا انتها، پشتیبانی از کمیتههای ارزیابی دانشکدهها و پژوهشکده‌ها و واحدهای مدیریتی، و مرجع رسمی تنظیم و ارسال گزارش ارزیابی کیفیت سالانه دانشگاه به رئیس دانشگاه است.

مستندسازی صحیح و دقیق فرآیندهای و تعاملات و گزارش‌دهی پیوسته در باره نحوه اجرای فرآیندها و وضعیت پیشرفت ارزیابی دانشگاه، بدون اعمال نظر فردی یا سازمانی ، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور کلیه اقدامات تعریف شده، فعالیت‌های برنامه ریزی‌شده، و پیش‌آمدهای باید همواره مستند گردند و بی درنگ در سامانه مجازی مرکز ثبت شوند.

شورای ارزیابی رابطین فنی دومین لایۀ ارتباطی بین مرکز و دانشکدهها است. این شورا که متشکل از کارشناسان زبده دانشکده‌/ پردیس‌ ها است و اعضای آن با صدور حکم توسط رئیس کمیتههای ارزیابی منصوب میشوند از شهریور 1395 همزمان با تشکیل کمیته های ارزیابی دانشکده/ پردیس ها، نشکیل گردیده هاند. و عهده دار اصلی‌ترین فعالیت‌ها در زمینه مستندسازی می باشند، همچنین پشتیبانی و هماهنگی اداری از قبیل برگزاری جلسات، شرکت در جلسات کمیته، آموزش فعالیت در سامانه مجازی، تنظیم گزارش‌ها و ... از جمله فعالیت‌ها‌ی رابطین فنی می باشد این شورا در حال حاضر 42 عضو دارد.