ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی

تدوین»شاخص های ارزیابی رشته«  و تدوین »مستندات رشته ارزیابی شونده» دو گام مقدماتی جهت انجام ارزیابی درونی رشته‌های دانشگاه هستند، و این دو، مرحله‌ای ضروری جهت انجام ارزیابی بیرونی و در نهایت اعتبارسنجی بیرونی رشته‌های تحصیلی دانشگاه می‌باشند.

شناسنامه اولین دوره ارزیابی رشته تحصیلی در دانشگاه

مکاتبه با رؤسای پردیس / دانشکده‌ها

1396/10/27

تعداد رشته‌ها

کلیه رشته‌های دانشگاه تهران در حوزه‌های دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم رفتاری، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

مسئول بررسی و تکمیل شاخص‌های ارزیابی رشته

دانشکده / گروه آموزشی

مسئول تدوین مستندات رشته

دانشکده / گروه‌های آموزشی

گستره شاخص‌ها

یکپارچه و در همه گروه‌های ارائه دهنده رشته‌های تحصیلی دانشکده و دانشگاه

بررسی و تجمیع شاخص‌های ارسالی دانشکده / گروه

دسته بندی بر اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی (رشته یا حوزه آکادمیک) توسط کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه و سایر واحدهای مربوط

تصویب و تأیید نهایی شاخص‌های (عمومی و تخصصی) رشته جهت انجام ارزیابی

شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

انجام ارزیابی درونی کیفیت رشته‌های دانشگاه

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

مقطع تدوین شاخص برای رشته‌های تحصیلی

کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری

ارسال پیش نویس شاخص‌ها به دانشکده‌ها

چهارشنبه، 18 بهمن 1396

بازه زمانی بررسی و تدوین شاخص‌ها

چهار هفته از زمان ارسال

پایان زمان ارسال شاخص‌ها به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

شنبه، 19 اسفند 1396

برگزاری اولین نشست مدیران گروه‌های آموزشی

شنیه 19 اسفند 1396

اجرای ارزیابی پایلوت رشته های مرتبط با زبان آلمانی در دانشگاه از 1 آبان 1398 به مدت 6 هفته
 
 
 
فلوچارت ارزیابی کیفیت رشته
 
 
 
 
 

 

شاخص های پیشنهادی ارزیابی کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه

الف- شاخص های مشترک و تخصصی: عامل، ملاک، نشانگر

  1. هدف (۱. اهداف تأسیس رشته، ۲. برنامه جامع گروه، ۳. ویژگی های دانش آموختگان، ۴. ابعاد رقابتی و مقطع رشته)
  2. ساختار (۱. ویژگی های برنامه، ۲. ساختار رشته، ۳. مقاطع تحصیلی رشته، ۴. یاددهی - یادگیری)
  3. پیاده سازی (۱. منابع و نیروی انسانی، ۲. اجرای رشته)
  4. تضمین کیفیت (ارزیابی رشته)

ب- مکاتبات با دانشکده / گروه های آموزشی

  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷: نامه اول جهت تمهید مقدمات
  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱: نامه دوم همراه با ارسال شاخص های پیشنهادی جهت بررسی و عودت تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
  • ۱۳۹۶/۱۲/۱۹: هم اندیشی مدیران دانشکده / گروه های آموزشی (با حضور مدیران ستاد و صف دانشگاه)

ج- اقدامات گروه آموزشی

  1. تدوین مستندات رشته (منتاظر با عوامل، ملاک ها و نشانگرها) جهت ارسال به اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه
  2. تدوین شاخص های ارزیابی رشته و ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
  3. گردآوری اطلاعات کارفرمایان دانش آموختگان رشته جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه