نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته تخصصی مدیریت

کمیته تخصصی مدیریت


  اعضای حقوقی
ردیف نام خانودگی نام ملاحظات
1 حکیم زاده رضوان مدیرکل برنامه، بودجه و تحول سازمانی؛ مسئول کمیته
2 حاتمی محمدرضا مدیرکل امور رفاهی و منابع انسانی؛ دبیر کمیته
       
  اعضای حقیقی  
1 بابالار مصباح عضو حقیقی
2 پیغمبری مصطفی عضو حقیقی
3 سید ابراهیمی سیدعلی عضو حقیقی
4 علیاری فریدون عضو حقیقی
5 قلی پور آرین عضو حقیقی
6 مقاری علی عضو حقیقی
       
  رابطین مرکز و دانشکده ها
1 داشی ادویه رابط فنی
2 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی