نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته تخصصی تلفیق

کمیته تخصصی تلفیق


  اعضای کمیته
ردیف عنوان عنوان
1 رئیس مرکز مسئول کمیته؛ نادر حقانی
2 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه دبیر کمیته؛ محمدعلی شریفی
     
  مسئول / رئیس کمیته های تخصصی مرکز
1 مدیرکل امور آموزشی دانشگاه محمد علی شریفی
2 مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه علی باقر طاهری نیا
3 معاون فرهنگی دانشگاه مجید سرسنگی
4 مدیرکل برنامه، بودجه و تحول سازمانی رضوان حکیم زاده
     
     
  دبیر / نائب رئیس کمیته های تخصصی مرکز
1 مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی معاونت بین الملل دانشگاه افشین آخوندزاده بستی
2 دبیر کمیته تخصصی پژوهش عقیل یوسفی کماء
3 معاون دانشجویی دانشگاه حسن به نژاد
4 مدیرکل امور رفاهی و منابع انسانی محمد رضا حاتمی
5 مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه فرزانه شمیرانی
     
     
  رابطین تخصصی و فنی مرکز
1 چهار دانشکده حقوق، روانشناسی، معماری، شیمی محمد دادرس
2 سه دانشکده دامپزشکی، منابع طبیعی، مهندسی مکانیک محمد هادی ورهرام
3 رابط فنی مرکز و دانشکده ها ادویه داشی