نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته تخصصی آموزش

کمیته تخصصی آموزش


  اعضای حقوقی
ردیف نام خانودگی نام ملاحظات
1 شریفی محمد علی مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه؛ مسئول کمیته
2 آخوندزاده بستی افشین مدیرکل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه؛ دبیر کمیته
       
  اعضای حقیقی  
1 آقایی داوود عضو حقیقی
2 ابراهیمی حسن عضو حقیقی
3 افضلی کوشا علی عضو حقیقی
4 شاه آبادی محمود عضو حقیقی
5 شمیرانی فرزانه عضو حقیقی
       
  رابطین مرکز و دانشکده ها
1 دادرس محمد رابط تخصصی
2 داشی ادویه رابط فنی