نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی پردیس فارابی

کمیته ارزیابی پردیس فارابی


  1. غلامرضا جندقی (رئیس پردیس، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396، شماره 35314/110)
  2. مهدی ذاکری (دبیر و رابط تخصصی؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس)
  3. منصور نصیری (عضو؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس؛ عضو هیئت علمی دانشکده الهیات)
  4. محمد میره ای (عضو؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس؛ عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری)
  5. محمود میرخلیلی (عضو؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق)
  6. حمید زارع (عضو؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس؛ عضو هیئت علمی پردیس)
  7. حسین رضایی (رابط فنی؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس)
  8. منصوره محمدنژاد (رابط دانشجویی؛ صدور حکم: 09/03/1396 توسط رئیس پردیس)