نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی پردیس بین المللی کیش

کمیته ارزیابی پردیس بین المللی کیش


  1. منصور خلیلی عراقی (رئیس پردیس، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (12/02/1396، شماره 5354703)
  2. صلاح کوچک زاده (رابط تخصصی، از 23/03/1396)
  3. سارا محمدی (رابط فنی)
  4. پریا مؤمن زاده (رابط دانشجویی، دانشجوی دکترای مدیریت)