نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی


آذین موحد (رئیس دانشکده، رئیس شورا)

  1. ستاره بهشتی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/20)
  2. فرشاد فرشته حکمت (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/20)
  3. هومان اسعدی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/20)
  4. فریندخت زاهدی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/20)
  5. رحمت امینی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/20)
  6. حمید حقیری لیمودهی (رابط فنی مرکز و دانشکده، معرفی 1396/08/20)
  7. علی روئیین (رابط دانشجویی، معرفی 1396/08/20)

 

سایر رابطین

  1. احسان اله عبادی (معرفی 1396/08/20)
  2. امیرمیرزایی الوان (معرفی 1396/08/20)