نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده متالورژی و مواد

کمیته ارزیابی دانشکده متالورژی و مواد


مهدی ملکان (رئیس دانشکده، رئیس شورا)

  1. رضا رومینا (دبیر کمیته، معرفی 13/03/1396)
  2. مهدی ملکان (عضو حقیقی، معرفی 1396/09/01)
  3. سیروس زمانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/09/01)
  4. علیرضا بابائی (عضو حقیقی، معرفی 1396/09/01)
  5. معصومه صفری (رابط فنی، معرفی 13/03/1396)
  6. علی اصغر جاویدپرور (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 13/03/1396)