نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی


اعضای کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

حسین رحیم پور بناب (رئیس دانشکده، رئیس شورا)

  1. سعید حاج امینی (دبیرکمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1396/05/24)
  2. مه لقا با انصاف چایجان (رابط فنی، معرفی 1396/05/24)
  3. سجاد قره چلو (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 1396/05/24)
  4. اکبر چشمی (عضو حقوقی، معرفی 1396/05/24)
  5. ابراهیم قاسمی نژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  6. محسن الیاسی (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  7. حسن میرنژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  8. عبداله سهرابی بیدار (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)