نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

کمیته ارزیابی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


  1. علیرضا ولی پور (رئیس دانشکده، رئیس کمیته)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396، شماره 35346/110)
  2. زهرا محمدی (رابط تخصصی، دبیر کمیته؛ صدور ابلاغ: 12/04/1396)
  3. صغرا نجفی (رابط فنی؛ صدور ابلاغ: 12/04/1396)
  4. روح انگیز قلیزاده (رابط دانشجویی؛ صدور ابلاغ: 14/04/1396)