نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه اداری و مالی

کارگروه اداری و مالی


به منظور تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری در سی و ششمین جلسه شورای ارزیابی کیفیت مورخ 26/04/1396، مصوب گردید کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (از میان مدیران کل دانشگاه) و اعضای حقیقی (از میان شش حوزه آکادمیک دانشگاه) تشکیل و موضوعات پیرامون ارزیابی دانشگاه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

اعضای کمیسیون تخصصی

ر

نام خانوادگی، نام

سمت

1

حقانی، نادر

رئیس مرکز ارزیابی و رئیس کمیسیون

2

ابراهیمی، حسن

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

3

طاهری نیا، علی باقر

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

4

چیت ساز، احسان

مدیرکل برنامه، بودجه و تحول سازمانی

5

حاتمی، محمدرضا

مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه

6

زارع چاهوکی، محمدعلی

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه

7

طاهری ریکنده، محمد

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه

8

آخوندزاده بستی، افشین

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه

9

آیت اله زاده شیرازی، فرزاد

مسئول راه اندازی دفتر دانش آموختگان دانشگاه تهران

10

شاه آبادی، محمود

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

11

بی همتا، محمدرضا

عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

12

دهقان، محمدمهدی

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی

13

عزیزی، محمدمهدی

عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

14

ابویی اردکان، محمد

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت

15

قلی پور، آرین

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت