نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه‌های برگزار شده

کارگاه‌های برگزار شده


کارگاه‌های برگزار شده

 

عنوان

زمان  برگزاری

مکان برگزاری

اولین کارگاه

23/1/1389

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

دومین کارگاه

19/7/1389

پردیس دانشکده های فنی

سومین کارگاه

24/8/1389

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

چهارمین کارگاه

27/9/1389

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین کارگاه

 29/10/1389

دانشکده دامپزشکی

ششمین کارگاه

18/12/1389

پردیس دانشکده های فنی

هفتمین کارگاه

31/1/1390

دانشکده مدیریت

هشتمین کارگاه

12/2/1390

دانشکده محیط زیست

نهمین کارگاه

2/3/1390

دانشکده زبان ها وادبیات خارجی

دهمین کارگاه

21/3/1390

دانشکده جغرافیا

یازدهمین کارگاه

6/4/1390

پردیس ابوریحان

دوازدهمین کارگاه

23/6/1390 و 30/6/1390

کتابخانه مرکزی دانشگاه 

سیزدهمین کارگاه

27/7/ 1390

پردیس دانشکده های فنی

چهاردهمین کارگاه

2/9/1390

دانشکده اقتصاد

پانزدهمین کارگاه

7/10/1390

پردیس هنرهای زیبا

شانزدهمین کارگاه

1/12/1390 و 15/12/1390

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفدهمین کارگاه

3/3/1391

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

هجدهمین کارگاه

6/4/1391

پردیس علوم

نوزدهمین کارگاه

4/10/1391

دانشکده علوم اجتماعی

بیستمین کارگاه

11/10/1391

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

بیست و یکمین کارگاه

1/11/1391

پردیس قم

بیست و دومین کارگاه

15/12/1391

دانشکده علوم و فنون

بیست و سومین کارگاه

26/1/1392

دانشکده حقوق و علوم سیاسی