نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی


مرکز ارزیابی کیفیت از بدو تاسیس 23 کارگاه آموزشی تحت عنوان "طراحی تجربه های یادگیری"، یک کارگاه تحت عنوان "ارتقاء اعضای هیات علمی"، یک کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی با وبگاه شبکه کیفیت تدریس-یادگیری" و دو کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه" مختص رابطین تخصصی و فنی دانشکده های برگزیده در سال 1395، برگزار نموده است.

 

زمان و مکان برگزاری کارگاه های آموزشی مرکز ارزیابی کیفیت

ردیف

تاریخ

محل

ملاحظات

1

23/01/1389

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 

2

19/07/1389

پردیس دانشکده های فنی

 

3

24/08/1389

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 

4

27/90/1389

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

5

29/10/1389

دانشکده دامپزشکی

 

6

18/12/1389

پردیس دانشکده های فنی

 

 

7

31/01/1390

دانشکده مدیریت

 

8

12/02/1390

دانشکده محیط زیست

 

9

02/03/1390

دانشکده زبان ها وادبیات خارجی

 

10

21/03/1390

دانشکده جغرافیا

 

11

06/04/1390

پردیس ابوریحان

 

12

23/06/1390

کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

13

27/07/1390

پردیس دانشکده های فنی

 

14

02/09/1390

دانشکده اقتصاد

 

15

07/10/1390

پردیس هنرهای زیبا

 

16

01/12/1390

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

17

03/03/1391

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

18

06/04/1391

پردیس علوم

 

19

04/10/1391

دانشکده علوم اجتماعی

 

20

11/10/1391

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

21

01/11/1391

پردیس قم

 

22

15/12/1391

دانشکده علوم و فنون

 

 

23

26/01/1392

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

24

۲۸/07/1393

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 

 

25

04/08/1395

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 

26

05/08/1395

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه