نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتاد و پنجمین کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز برگزار گردید

هشتاد و پنجمین کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز برگزار گردید


1398/10/24

هشتاد و پنجمین جلسه کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز در روز دوشنبه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۸ با حضور کارشناسان مرکز برگزار گردید. در نشست مزبور، فرایند ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی، نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ارزیابی کیفیت، شیوه نامه ارزشیابی مدرسین مؤسسه دهخدا و گزارش کارشناس فاوا از سامانه تسما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.