نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی نماینده دانشگاه تهران جهت انجام امور مدیریت عملکرد سال 1398

معرفی نماینده دانشگاه تهران جهت انجام امور مدیریت عملکرد سال 1398


1398/10/17

طی حکم مورخ 1398/10/09و به امضای معاونت محترم آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی، جناب آقای دکتر نادر حقانی ریاست محترم مرکز ارزیابی کیفیت، به عنوان نماینده دانشگاه در امور مدیریت عملکرد سال ۱۳۹8 تعیین و به مرکز نظارت و ارزشیابی آموزش عالی معرفی گردیدند.