نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت

طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت


کمیته ارزیابی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/14    
2 تعداد اعضاء 11 نفر    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 تخشید محمدرضا رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 حبیبا سعید عضو؛ رابط تخصصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی
         
  اعضای حقیقی      
1 آقایی سید داوود عضو حقیقی گروه مطالعات منطقه ای
2 الهام غلامحسین عضو حقیقی حقوق جزا و جرم شناسی
3 ساداتی نژاد سید مهدی عضو حقیقی علوم سیاسی
4 صادقی نشاط امیر عضو حقیقی حقوق خصوصی و اسلامی
5 کولایی الهه عضو حقیقی علوم سیاسی
6 مصفا نسرین عضو حقیقی روابط بین الملل
7 ملکوتیان مصطفی عضو حقیقی علوم سیاسی
8 مولایی یوسف عضو حقیقی روابط بین الملل
9 میرعباسی سید باقر عضو حقیقی حقوق عمومی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 مصلی مهرنوش رابط فنی مسئول دفتر معاون پژوهشی
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز
         

 

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/29    
2 تعداد اعضاء 5    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 وجگانی مهدی رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 پیغمبری سیدمصطفی عضو؛ رابط تخصصی بیماری‌های طیور
         
  اعضای حقیقی      
1 شریفی داوود عضو حقیقی جراحی و رادیولوژی
2 قمصری سید مهدی عضو حقیقی جراحی و رادیولوژی
3 میرزرگر سید سعید عضو حقیقی بهداشت و بیماری‌های آبزیان
         
  رابط فنی دانشکده      
1 نوروزی صفورا رابط فنی معاون اداره آموزش و ت. ت.
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/14    
2 تعداد اعضاء 11    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 خدایاری فرد محمد رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 ارجمندنیا علی اکبر رابط تخصصی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
         
  اعضای حقیقی      
1 اژه ای جواد عضو حقیقی گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
2 افروز غلامعلی عضو حقیقی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
3 بهرامی احسان هادی عضو حقیقی گروه روانشناسی
4 حسن زاده سعید عضو حقیقی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
5 جوادی پور محمد عضو حقیقی گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی
6 حسینی دهشیری افضل السادات عضو حقیقی گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش
7 رحیمی نژاد عباس عضو حقیقی گروه روانشناسی
8 مقدم زاده علی عضو حقیقی گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی
9 میرکمالی سید محمد عضو حقیقی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 نوروزی زهرا رابط فنی مدیریت هماهنگی امور دفتر دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده شیمی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/10    
2 تعداد اعضاء 4    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 مقاری علی رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 شایسته علیرضا عضو؛ رابط تخصصی بخش شیمی فیزیک
         
  اعضای حقیقی      
1 علیزاده طاهر عضو حقیقی بخش شیمی فیزیک
2 امیری احمد عضو حقیقی بخش شیمی معدنی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 قدیم خانی رقیه رابط فنی کارشناس دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده معماری

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/05/28    
2 تعداد اعضاء 6    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 عینی فر علیرضا رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 اسلامی غلامرضا عضو؛ رابط تخصصی گروه معماری
         
  اعضای حقیقی      
1 تقی زاده آذری کتایون عضو حقیقی گروه فناوری معماری
2 فدایی نژاد بهرامجردی سمیه عضو حقیقی گروه مرمت و مطالعات معماری ایران
3 محمودی امیر سعید عضو حقیقی گروه معماری
4 منصوری سید امیر عضو حقیقی گروه منظر
         
  رابط فنی دانشکده      
1 مرتضوی آذر رابط فنی کارشناس مسئول دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/17    
2 تعداد اعضاء 7    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 جعفری محمد رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 ایزدیار سهیلا رابط تخصصی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
         
  اعضای حقیقی      
1 زاهدی امیری قوام الدین عضو حقیقی گروه جنگلداری و اقتصاد
2 میر واقفی علیرضا عضو حقیقی گروه شیلات
3 فیض نیا سادات عضو حقیقی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی
4 دانه کار افشین عضو حقیقی گروه محیط زیست
5 پورطهماسبی کامبیز عضو حقیقی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
         
  رابط فنی دانشکده      
1 خلیلی بیتا رابط فنی  
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی مکانیک

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/29    
2 تعداد اعضاء 6    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 سلطانی ناصر رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 حائری یزدی محمد رضا رابط تخصصی گروه طراحی کاربردی
         
  اعضای حقیقی      
1 آیتی سید موسی عضو حقیقی گروه ساخت و تولید
2 راست‌گو قمصری عباس عضو حقیقی گروه طراحی کاربردی
3 صادقی علیرضا عضو حقیقی گروه ساخت و تولید
4 نجفی امیر فرهاد عضو حقیقی گروه حرارت و سیالات
         
  رابط فنی دانشکده      
1 زنجانی محبوبه رابط فنی مسئول دفتر دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز