نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای ارزیابی کیفیت

شورای ارزیابی کیفیت


شناسنامه شورا

 1. فعال سازی شورا: 26/02/1395 (از جلسه شماره 30)
 2. مدت عضویت اعضا: دو سال از تاریخ 01/07/1394

مدیریت شورا

 1. نیلی احمدآبادی، محمود (رئیس دانشگاه؛ رئیس شورا)
 2. حقانی، نادر (رئیس مرکز؛ دبیر شورا)

اعضای حقوقی شورا

 1. ابراهیمی، حسن (مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه)
 2. به نژاد، حسن (معاون دانشجویی دانشگاه)
 3. خضری، سیداحمدرضا (مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه)
 4. رحیمیان، محمد (معاون پژوهشی دانشگاه)
 5. حسینی، سیدحسین (معاون آموزشی دانشگاه)
 6. سرسنگی، مجید (معاون فرهنگی دانشگاه)
 7. قهرمانی، محمدباقر (معاون بین الملل دانشگاه)
 8. صدیق دامغانی زاده، محمدجعفر (معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه)
 9. هاشمی، محمودرضا (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه؛ از تاریخ 06/03/1396)
 10. یزدانی، سعید (معاون اداری و مالی دانشگاه)

اعضای حقیقی شورا

 1. امید، محمد حسین (استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
 2. بازرگان هرندی، عباس (استاد بازنشسته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)
 3. خلیلی عراقی، منصور (استاد دانشکده اقتصاد؛ از 09/08/1396)
 4. شاه آبادی، محمود (استاد پردیس دانشکده های فنی؛ از 09/08/1396)
 5. شمیرانی، فرزانه (استاد پردیس علوم)
 6. صبوری، علی اکبر (استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک)
 7. عباسی نژاد، حسین (استاد دانشکده اقتصاد)
 8. فرجی دانا، رضا (استاد پردیس دانشکده های فنی)
 9. کمره ای، محمود (استاد پردیس دانشکده های فنی)
 10. کوچک زاده، صلاح (استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ از 08/08/1395)
 11. مقاری، علی (استاد پردیس علوم)
 12. نوربخش، یونس (استاد دانشکده علوم اجتماعی؛ از 09/08/1396)