نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه


«شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه» عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بارۀ ارزیابی کیفیت دانشگاه است و ریاست آن با رئیس دانشگاه میباشد. اعضای این شورا متشکل از (تقریباً) همه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، و 12 نفر از صاحبنظران دانشگاه می‌باشد که طبق آییننامه مرکز برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. از منظر تاریخی، اولین جلسه شورا در 16 اسفند ماه 1384 برگزار و آئین‌نامه مرکز در جلسه مورخ 26/02/1385 به تصویب رسیده است. این شورا تا سال 1392 تعداد 29 جلسه تشکیل و از آن زمان تا شروع دوره مدیریت ششم در سال 1395 جلسه‌ای برگزار نکرده بود. در دوره ریاست دکتر محمود نیلی احمدآبادی و همزمان با ششمین دوره مدیریت مرکز، شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه در سال 1395 چهار جلسه و در سال 1396، پنج جلسه برگزار کرده است.

 

 

شناسنامه شورا

 

 

۱

اولین جلسه شورا

۱۳۸۴/۱۲/۱۶

 

۲

فعال سازی شورا

۱۳۹۵/۰۲/۲۶

از جلسه شماره ۳۰

۳

دوره جاری شورا

دوره ششم

از تاریخ مهر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

 

 

مدیریت شورا

 

 

ر

نام خانوادگی

نام

سمت

۱

نیلی احمدآبادی

محمود

رئیس دانشگاه، رئیس شورا

۲

حقانی

نادر

رئیس مرکز، دبیر شورا

 

 

 

 

 

اعضای حقوقی

 

 

۳

ابراهیمی

حسن

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

۴

به نژاد

حسن

معاون دانشجویی دانشگاه

۵

حسینی

سید حسین

معاون آموزشی دانشگاه

۶

خضری

سید احمد رضا

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

۷

رحیمیان

محمد

معاون پژوهشی دانشگاه

۸

سرسنگی

مجید

معاون فرهنگی دانشگاه

۹

قهرمانی

محمد باقر

معاون بین الملل دانشگاه

۱۰

صدیق دامغانی زاده

محمد جعفر

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه

۱۱

هاشمی

محمود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

۱۲

یزدانی

سعید

معاون اداری و مالی دانشگاه

 

 

 

 

 

اعضای حقیقی

 

 

۱۳

امید

محمد حسین

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۱۴

بازرگان هرندی

عباس

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۱۵

خلیلی عراقی

منصور

استاد دانشکده اقتصاد

۱۶

شاه آبادی

محمود

استاد پردیس دانشکده های فنی

۱۷

شمیرانی

فرزانه

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

۱۸

صبوری

علی اکبر

استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک

۱۹

عباسی نژاد

حسین

استاد دانشکده اقتصاد

۲۰

فرجی دانا

رضا

استاد پردیس دانشکده های فنی

۲۱

کمره ای

محمود

استاد پردیس دانشکده های فنی

۲۲

کوچک زاده

صلاح

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۲۳

مقاری

علی

استاد پردیس علوم

۲۴

نوربخش

یونس

استاد دانشکده علوم اجتماعی