نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت

سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت


«سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در تاریخ 1398/03/11 لغایت 1398/03/31 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام پذیرفت.