نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه


«دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در تاریخ 1397/10/11 لغایت 1397/11/02 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام پذیرفت.