نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی


1- محمد خدایاری فرد (رئیس کمیته)

 1. علی مقدم زاده (رابط تخصصی از تاریخ 18/02/1396، شماره 38488/77)
 2. علی اکبر ارجمندنیا (عضو حقیقی)
 3. جواد اژه ای (عضو حقیقی)
 4. غلامعلی افروز (عضو حقیقی)
 5. هادی بهرامی احسان (عضو حقیقی)
 6. سعید حسن زاده (عضو حقیقی)
 7. محمد جوادی پور (عضو حقیقی)
 8. افضل السادات حسینی دهشیری (عضو حقیقی)
 9. عباس رحیمی نژاد (عضو حقیقی)
 10. سیدمحمد میرکمالی (عضو حقیقی)
 11. زهرا نوروزی (رابط فنی)
 12. سیده هدی ناجی (رابط دانشجویی)