نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی


کمیته ارزیابی دانشکده حقوق و علم سیاسی

 

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/14    
2 تعداد اعضاء 11 نفر    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 تخشید محمدرضا رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 حبیبا سعید عضو؛ رابط تخصصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی
         
  اعضای حقیقی      
1 آقایی سید داوود عضو حقیقی گروه مطالعات منطقه ای
2 الهام غلامحسین عضو حقیقی حقوق جزا و جرم شناسی
3 ساداتی نژاد سید مهدی عضو حقیقی علوم سیاسی
4 صادقی نشاط امیر عضو حقیقی حقوق خصوصی و اسلامی
5 کولایی الهه عضو حقیقی علوم سیاسی
6 مصفا نسرین عضو حقیقی روابط بین الملل
7 ملکوتیان مصطفی عضو حقیقی علوم سیاسی
8 مولایی یوسف عضو حقیقی روابط بین الملل
9 میرعباسی سید باقر عضو حقیقی حقوق عمومی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 مصلی مهرنوش رابط فنی مسئول دفتر معاون پژوهشی
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز