نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/14

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/14


1399/02/14

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      ثبت نامه‌ها

3-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1-        پایش تعاملات سامانه های اتوماسیون، سمتا و ایمیل

2-        بارگذاری گزارش های اقدامات کیفیت آفرین در فرمت مرکز: علوم اجتماعی، مهندسی معدن، محیط زیست، مهندسی برق و کامپیوتر

3-        فرآیند جمع آوری اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: زمین شناسی

4-        فرآیند بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دانشکده ها / پردیس های کارشناسی: زمین شناسی

5-        سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا

6-        تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری مورخ 1399/02/14 در اتوماسیون، و تالار شخصی در سمتا

 

واحد فاوا

7-        کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

8-        به روزرسانی سایت مرکز،

9-        تهیه گزارش روزانه دورکاری،

10-    اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.