نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/30

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/30


1399/01/30

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/30

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1-      بررسی و پیگیری عدم ارسال اطلاعات رشته های آموزشی ارسالی به دانشکده ها / پردیس ها (مقطع کارشناسی):

2-      سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا

3-      تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری

 

واحد فاوا

1-        تفکیک فایل اعضای هیات علمی دانشکده‌ کارآفرینی، به گروه های آموزشی

2-        ادامه فرآیند تهیه گزارش دورکاری مرکز (جهت ارائه احتمالی در شورای دانشگاه)

3-        به روزرسانی سایت مرکز

4-        تهیه گزارش روزانه دورکاری

5-        اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا