نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/27

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/27


1399/01/27

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/27

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. بررسی و پیگیری عدم ارسال اطلاعات رشته های آموزشی ارسالی به دانشکده ها / پردیس ها (مقطع کارشناسی): علوم مهندسی، مدیریت پردیس فارابی، حقوق پردیس فارابی، مهندسی فناوری کشاورزی، زمین شناسی پردیس علوم، طراحی صنعتی پردیس هنرها
 2. تعامل و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- کارشناسی: مهندسی فناوری کشاورزی
 3. تعامل و مکاتبه با رابطین فنی واحدها در خصوص تسهیل و تسریع در ارسال فهرست عناوین رشته های مقطع کارشناسی: علوم مهندسی، مدیریت پردیس فارابی، حقوق پردیس فارابی، مهندسی فناوری کشاورزی، زمین شناسی پردیس علوم، طراحی صنعتی پردیس هنرها
 4. ادامه فرآیند بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: هنرهای تجسمی، مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، فنی کاسپین، اقتصاد و توسعه کشاورزی، مدیریت پردیس فارابی
 5. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 6. تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری

واحد فاوا

 1. تفکیک فایل اعضای هیات علمی دانشکده‌های زبان و ادبیات خارجی، علوم اجتماعی، علوم و فنون نوین، به گروه های آموزشی
 2. تهیه گزارش دورکاری مرکز (جهت ارائه احتماالی در شورای دانشگاه)
 3. به روزرسانی سایت مرکز
 4. تهیه گزارش روزانه دورکاری
 5. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا