نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/25

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/25


1399/01/25

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. بررسی و بازنگری اطلاعات رشته های آموزشی دریافتی از واحدها (مقطع کارشناسی)
 2. . تعامل و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- کارشناسی
 3. تعامل و مکاتبه با رابطین فنی واحدها در خصوص تسهیل و تسریع در ارسال فهرست عناوین رشته های مقطع کارشناسی: مکاتبه با ۱۵ واحد، 
 4. پاسخ گویی به اعضای هیئت علمی در خصوص ارزیابی درونی رشته های آموزشی واحدهای مربوطه، در اتوماسیون
 5. تکمیل و تنظیم و بارگذاری گزارش وضعیت فرایند پرداخت به رابطین فنی به معاون محترم مرکز
 6. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا

 

واحد فاوا

 1. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به گروه های آموزشی،
 2. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به گروه های آموزشی ،
 3. به روزرسانی سایت مرکز،
 4. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا ،