نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/24

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/24


1399/01/24

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. . بررسی و بازنگری اطلاعات رشته های آموزشی دریافتی از واحد ها (مقطع کارشناسی)
 2. تعامل و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- کارشناسی
 3.  تجمیع، تنظیم و بارگذاری فایل های ارسالی رشته های آموزشی دانشکده ها - مقطع کارشناسی
 4. پاسخ گویی به اعضای هیئت علمی در خصوص ارزیابی درونی رشته های آموزشی واحدهای مربوطه، در اتوماسیون
 5. پیگیری فرایند هزینه فرایندهای ارزیابی به رابطین فنی و تنظیم پیش نویس گزارش به رئیس محترم مرکز
 6. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا.

 

واحد فاوا

 1. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به گروه های آموزشی،
 2. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد به گروه های آموزشی ،
 3. تهیه گزارش فعالیت ها و اقدامات مرکز در هفته جاری،
 4. به روزرسانی جدول حضور همکاران مرکز و درج در سایت مرکز،
 5. درج خبر فعالیت روزانه همکاران در سایت مرکز،
 6. ایجاد صفحه فعالیت های هفتگی مرکز و درج گزارش،
 7. تهیه گزارش دورکاری،
 8. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا ،