نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با همکاران مرکز

تماس با همکاران مرکزمرکز تلفن: 61113025

 

عنوان

نام

شماره مستقیم

شماره داخلی

ریاست

دکتر نادر حقانی

66175980

3834- 3025

معاونت

نسرین گندمی

66175956

3835

دفتر مرکز ارزیابی کیفیت

میترا نوری

66175980

3025

گردآوری اطلاعات ارزیابی کیفیت

ربابه تاجیک

_

3819

رابط ارزیابی مرکز با واحدهای دانشگاه

شعله دانشور

_

2957