نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان برگزاری چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی

تغییر زمان برگزاری چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی


1399/01/23

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشورو اهمیت سلامتی همکاران، شورای سیاستگذاری کنفرانس تصمیم به تغییر زمان برگزاری چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی از تاریخ 3 و 4 اردیبهشت 1399 به تاریخ 20 و 21 آبان 1399 گرفت.