نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ششمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

برگزاری ششمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه


1395/09/01

ششمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه دانشگاه تهران،  روز دوشنبه مورخ 1 آذر ماه 1395 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست که به ریاست دکتر محمدرضا تخشید، رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار گردید، دانشکده دامپزشکی توسط دکتر مهدی وجگانی رئیس محترم این دانشکده معرفی گردید.
سپس رابطین تخصصی هفت دانشکده برگزیده آقایان دکتر محمد دادرس و دکتر محمدهادی ورهرام، نمایان وضعیت پیشرفت ارزیابی در دانشکده ها را ارائه نمودند.