نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شماره ۷۹ کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز

برگزاری جلسه شماره ۷۹ کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز


1398/08/05

هفتاد و نهمین جلسه کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز در روز دو شنیه مورخ ۰۴/ ۰۹/ ۱۳۹۸‬ با حضور رئیس محترم مرکز برگزار گردید. روند ارزیابی رشته و ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی و همچنین بازنمایی اقدامات کیفیت آفرین در پردیس / ‬ دانشکده های مستقل، از محورهای اصلی مورد بحث در جلسه بودند. در این خصوص، فرایندهایی نیز در زمینه تحقیق، و تنظیم مستندات مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.