نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین نشست مشترک بین دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مرکز ارزیابی کیفیت

برگزاری اولین نشست مشترک بین دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مرکز ارزیابی کیفیت


1395/12/16

اولین نشست مشترک کمیته ارزیابی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مرکز ارزیابی کیفیت برای تشریک مساعی و رفع ابهامات چگونگی انجام طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت، در تاریخ 14 اسفند 1395 و سالن شورای دانشکده مذکور برگزار گردید.