نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه

برگزاری اولین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه


95/04/29

اولین نشست تخصصی با روسا و مدیران هفت دانشکده برگزیده جهت اجرای ارزیابی یکپارچه در دانشگاه تهران در تاریخ 23/04/95 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه، با هدف بررسی و ایجاد آمادگی در هفت دانشکده در خصوص چگونگی انجام ارزیابی کیفیت یکپارچه فعالیت های دانشگاه، با حضور رئیس و اعضای محترم مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه آغاز ارزیابی یکپارچه فعالیت های دانشگاه که در اولین جلسه کمیته منتخب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه مورخ 01/04/1395 مورد تصویب قرار گرفته بود به اطلاع اعضای شرکت کننده در جلسه رسید.

تشکیل کمیته های ارزیابی در دانشکده ها و معرفی اعضای آن به مرکز، از مصوبات این جلسه بود.