نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه - اجرای ارزیابی کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه به عنوان پیش شرط جذب عضو هیأت علمی از شهریور سال 1399

بخشنامه - اجرای ارزیابی کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه به عنوان پیش شرط جذب عضو هیأت علمی از شهریور سال 1399


1398/08/28

در ادامه‌ی اجرای سیاست‌های هیأت اجرایی جذب دانشگاه در زمینه جذب و بکارگیری عضو هیأت علمی جدید، به استحضار می‌رساند از آنجا که وضعیت هر یک از رشته‌های متقاضی جذب هیأت علمی از منظر روزآمد بودن و بازنگری آن، پاسخگویی به نیازهای جامعه، و وجود تقاضا برای ارائه رشته، مد نظر هیأت مذکور قرار می‌گیرد، پذیرش درخواست‌های جذب عضو هیأت علمی در کلیه واحدهای دانشگاه منوط به اجرای ارزیابی کیفیت رشته‌های درحال اجرا گردیده است. لذا لازم است متولیان رشته‌های تحصیلی دانشگاه، قبل از اعلام ظرفیت برای جذب هیأت علمی، با هماهنگی و نظارت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه نسبت به انجام فعالیت‌های مرتبط با ارزیابی درونی رشته‌های خود اقدام نمایند.

نظر به اهمیت رویکرد جدید هیأت اجرایی جذب دانشگاه، چنانچه هر یک از واحدهای دانشگاه تا آغاز فراخوان جذب در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به ارزیابی درونی رشته یا رشته‌های در حال اجرای خود از طریق مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه اقدام ننماید و نتیجه ارزیابی را همراه با اعلام نیاز برای فراخوان یاد شده ارائه نکنند، اقدامی درباره فراخوان جذب مرتبط با آن رشته از سوی اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه صورت نخواهد گرفت.

مستدعی است ضمن اطلاع رسانی مناسب به کلیه دانشکده‌ها / گروه‌های آموزشی دستور فرمایند نسبت به انجام این مهم مجدانه اهتمام ورزند.