نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست هم اندیشی درخصوص نوآوری در ساختار دوره کارشناسی دانشگاه ، در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید

اولین نشست هم اندیشی درخصوص نوآوری در ساختار دوره کارشناسی دانشگاه ، در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید


1397/10/18

اولین نشست هم اندیشی درخصوص نوآوری در ساختار دوره کارشناسی دانشگاه ، روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 با حضور صاحبنظران این حوزه و در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید.