نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد

اولین نشست مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد


اولین نشست تخصصی مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور در تاریخ 13 دی ماه 1395 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار شد.