نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶برگزار گردید

اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶برگزار گردید


1396/10/05

اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در محل مرکز ارزیابی کیفیت برگزار گردید

موضوعات مطروحه در جلسه مزبور پیرامون وظایف کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت، بررسی شیوه های اجرایی کردن مصوبات شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، بررسی شیوه های ارزیابی رشته های تحصیلی دانشگاه، طیف دانش آموختگان، کارفرمایان در ارزیابی کیفیت دانشگاه، دانشجویان بین المللی دانشگاه در ارزیابی کیفیت، تقویم سالانه جلسات کمیسیون شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه و سایر موارد بود.