نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های تحصیلی

انجام اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های تحصیلی


تدوین»شاخص های ارزیابی رشته«  و تدوین »مستندات رشته ارزیابی شونده» دو گام مقدماتی جهت انجام ارزیابی درونی رشته‌های دانشگاه هستند، و این دو، مرحله‌ای ضروری جهت انجام ارزیابی بیرونی و در نهایت اعتبارسنجی بیرونی رشته‌های تحصیلی دانشگاه می‌باشند. از این رو در اولین گام ارزیابی رشته، طی مکاتبه اتوماسیونی در تاریخ ۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۶ درخواست تشکیل کمیته ارزیابی گروه های آموزشی (دانشکده) برای تمهید مقدمات ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های دانشگاه و به منظور آغاز تدوین شاخص‌های ارزیابی رشته، انجام پذیرفت.

 

مکاتبه با رؤسای پردیس / دانشکده‌ها

27/10/1396

تعداد رشته‌ها

کلیه رشته‌های دانشگاه تهران در حوزه‌های دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم رفتاری، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

مسئول بررسی و تکمیل شاخص‌های ارزیابی رشته

دانشکده / گروه آموزشی

مسئول تدوین مستندات رشته

دانشکده / گروه‌های آموزشی

گستره شاخص‌ها

یکپارچه و در همه گروه‌های ارائه دهنده رشته‌های تحصیلی دانشکده و دانشگاه

بررسی و تجمیع شاخص‌های ارسالی دانشکده / گروه

دسته بندی بر اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی (رشته یا حوزه آکادمیک) توسط کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه و سایر واحدهای مربوط

تصویب و تأیید نهایی شاخص‌های (عمومی و تخصصی) رشته جهت انجام ارزیابی

شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

انجام ارزیابی درونی کیفیت رشته‌های دانشگاه

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

مقطع تدوین شاخص برای رشته‌های تحصیلی

کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری

ارسال پیش نویس شاخص‌ها به دانشکده‌ها

چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

بازه زمانی بررسی و تدوین شاخص‌ها

چهار هفته از زمان ارسال

پایان زمان ارسال شاخص‌ها به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

شنبه، ۱۹ اسفند 1396

برگزاری اولین نشست مدیران گروه‌های آموزشی

شنیه 19 اسفند 1396