نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام ارزیابی الکترونیکی بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه توسط مرکز ارزیابی کیفیت

انجام ارزیابی الکترونیکی بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه توسط مرکز ارزیابی کیفیت


1397/10/23

 ارزیابی الکترونیکی بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه،  توسط مرکز ارزیابی کیفیت و از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) در تاریخ 1397/09/28 انجام پذیرفت.