نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دانشگاه

ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دانشگاه


طبق مصوبه  نشست سی و ششم شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (شاکد)، از آنجا که مبنای علمی و عملی بازنگری رشته‌های دانشگاه انجام ارزیابی است مقرر گردید بازنگری رشته‌ها و طرح و بررسی آن در «شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه» منوط به انجام ارزیابی رشته‌ها گردد.

اطلاعات بیشتر...