نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی درونی گروههای آموزشی

ارزیابی درونی گروههای آموزشی


جدول(1): فهرست گروههای آموزشی مجری فرایند ارزیابی درونی

 

ردیف

گروه آموزشی

وضعیت ارزیابی درونی

تاریخ اتمام

1

شهرسازی

اتمام ارزیابی درونی

1381

2

روان شناسی

اتمام ارزیابی درونی

1383

3

گیاه پزشکی

اتمام ارزیابی درونی

1384

4

ترویج و آموزش کشاورزی

اتمام ارزیابی درونی

1384

5

هنرهای نمایشی

اتمام ارزیابی درونی

1384

6

اقتصاد کشاورزی

اتمام ارزیابی درونی

1384

7

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

اتمام ارزیابی درونی

1385

8

مهندسی آبیاری و آبادانی

اتمام ارزیابی درونی

1385

9

فلسفه تعلیم و تربیت

اتمام ارزیابی درونی

1387

10

تاریخ

اتمام ارزیابی درونی

1389

11

علوم و صنایع چوب و کاغذ

اتمام ارزیابی درونی

1389

12

جزا و جرم شناسی

اتمام ارزیابی درونی

1389

13

آبیاری و زهکشی

اتمام ارزیابی درونی

1389

14

ارتباطات اجتماعی

اتمام ارزیابی درونی

1389

15

مدیریت دولتی (پردیس قم)

اتمام ارزیابی درونی

1389

16

انگل شناسی

اتمام ارزیابی درونی

1389

17

مهندسی صنایع

اتمام ارزیابی درونی

1389

18

ادبیات فارسی

اتمام ارزیابی درونی

1390

19

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

اتمام ارزیابی درونی

1391

 
 

جدول(2): فهرست گروههای آموزشی در حال انجام فرایند ارزیابی درونی

ردیف

نام گروه آموزشی

تاریخ آغاز ارزیابی درونی

تاریخ گزارش

1

 

گروههای آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی؛ زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان آلمانی، مترجمی زبان روسی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

1391

در دست اقدام

2

 تکنولوژی معماری

1390

تدوین پیش نویس مقدماتی

3

تمامی گروههای دانشکده کار آفرینی

1390

تدوین ملاک ها و نشانگرهای مورد ارزیابی و اقدام به ارزیابی درونی

4

تمامی گروههای دانشکده جغرافیا

 

1391

در دست اقدام

5

تمامی گروههای پردیس هنرهای زیبا

1391

در دست اقدام

6

گروه فلسفه کلام دانشکده الهیات

1392

در دست اقدام

7

گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی

1392

در دست اقدام