کمیته معاونین واحدهای مسئول در فرآیند ارزیابی رشته‌های مقطع کارشناسی

  1. پروانه سهرابی، معاون پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران (از 1399/07/14 به مدت 2 سال)

  2. زینب سازور، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و پردازی آمار اداره ‌کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران (از 1399/07/14 به مدت 2 سال)

  3. زهره عزیزی، معاون اداره‌کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران (از 1399/07/14 به مدت 2 سال)

  4. مریم غاضری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی اداره‌کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران (از 1399/07/14 به مدت 2 سال)

  5. نسرین گندمی، معاون مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (از 1399/07/14 به مدت 2 سال)