کمیته ارزیابی دانشکدگان/پردیس‌های دانشگاه

  1. پردیس البرز (رئیس: یحیی بوذری‌نژاد)
  2. پردیس بین المللی ارس (رئیس: زهرا امام جمعه)
  3. پردیس بین المللی کیش (رئیس: مجید علی زاده)
  4. دانشکدگان ابوریحان (رئیس: علی ایزدی دربندی)
  5. دانشکدگان علوم (رئیس: وحید نیکنام)
  6. دانشکدگان فارابی (رئیس: علیرضا محمدرضائی)
  7. دانشکدگان فنی (رئیس: ناصر سلطانی)
  8. دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی (رئیس: سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی)
  9. دانشکدگان هنرهای تجسمی (رئیس: حامد مظاهریان)