کمیته ارزیابی دانشکده‌های دانشگاه

گروه اول

 1. حقوق و علوم سیاسی (رئیس: سیدداود آقائی)
 2. دامپزشکی (رئیس: سیدمهدی قمصری)
 3. روانشناسی و علوم تربیتی (رئیس: الهه حجازی موغاری)
 4. شیمی (رئیس: علیرضا عباسی)
 5. معماری (رئیس: حمیدرضا انصاری)
 6. منابع طبیعی (رئیس: سیدولی حسینی)
 7. مهندسی مکانیک (رئیس: کارن ابری نیا)

گروه دوم

 1. زبان ها و ادبیات خارجی (رئیس: علیرضا ولی پور)
 2. زیست شناسی (رئیس: بهمن زینلی)
 3. علوم و مهندسی کشاورزی (رئیس: محمدرضا بی همتا)
 4. متالورژی و مواد (رئیس: مهدی ملکان)
 5. محیط زیست (رئیس: ناصر مهردادی)
 6. هنرهای تجسمی (رئیس: سیدمحمد فدوی)

گروه سوم

 1. ادبیات و علوم انسانی (رئیس: غلامحسین کریمی دوستان)
 2. اقتصاد (رئیس: علی سوری)
 3. اقتصاد و توسعه کشاورزی (رئیس: علی اسدی)
 4. الهیات و معارف اسلامی (رئیس: احمد باقری)
 5. الهیات پردیس فارابی (رئیس: مسلم محمدی)
 6. تربیت بدنی و علوم ورزشی (رئیس: محمود گودرزی)
 7. جغرافیا (رئیس: کرامت اله زیاری)
 8. ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (رئیس: غلامرضا رکنی لموکی)
 9. زمین شناسی (رئیس: حسین رحیم پور بناب)
 10. شهرسازی (رئیس: محمدمهدی عزیزی)
 11. حقوق پردیس فارابی (رئیس: محمدتقی رفیعی)
 12. علوم اجتماعی (رئیس: سیدمهدی اعتمادی فر)
 13. علوم مهندسی پردیس دانشکده های فنی (رئیس: علی معینی)
 14. علوم و فنون نوین (رئیس: علی حسین رضائیان قیه باشی)
 15. فنی فومن (رئیس: سید سعید محتسبی)
 16. فنی کاسپین (رئیس: محمدعلی آرون)
 17. فیزیک (رئیس: محمدرضا محمدی زاده)
 18. کارآفرینی (رئیس: جهانگیر یدالهی فارسی)
 19. مدیریت (رئیس: بابک سهرابی یورتچی)
 20. مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (رئیس: حسن زارعی متین)
 21. مطالعات جهان (رئیس: محمد سمیعی)
 22. معارف و اندیشه اسلامی (رئیس: علی عسگری یزدی)
 23. مهندسی برق و کامپیوتر (رئیس: مجید نیلی احمدآبادی)
 24. مهندسی شیمی (رئیس: رضا ضرغامی)
 25. مهندسی صنایع (رئیس: فریبرز جولای)
 26. مهندسی عمران (رئیس: سهیل محمدی توچائی)
 27. مهندسی معدن (رئیس: عباس مجدی)
 28. مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (رئیس: محمد سعادت سرشت)
 29. مهندسی و فناوری کشاورزی (رئیس: عبدالمجید لیاقت)
 30. هنرهای نمایشی و موسیقی (رئیس: ...)
 31. مهندسی پردیس فارابی (رئیس: حسین آقابابا)