کارشناسان مرکز

 

 

 

 

نسرین گندمی

سمت: رئیس اداره مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی
پست الکترونیک: ngandomi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61113835

 

شعله دانشور

سمت: کارشناس مسئول ارزیابی مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی
پست الکترونیک: adashi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61112957

 

ربابه تاجیک

سمت: کارشناس ارزیابی مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی
پست الکترونیک: rtajik@ut.ac.ir
شماره تماس: 61113025