دانشکدگان ابوریحان

علی ایزدی دربندی (رئیس دانشکدگان، رئیس شورا از 1399/10/10 طی حکم شماره 110/22356)

  1. شیرین دیانتی دیلمی (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  2. سیدمهدی مرتضوی (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  3. عباس روزبهانی (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  4. ارسلان جمشیدنیا (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  5. شیرین هنربخش (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  6. علی فدوی (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  7. سیدرضا حسن بیگی (عضو حقیقی، معرفی 1398/07/24)
  8. الهام موسوی (رابط دانشجویی، معرفی 1398/07/28)